ثبت دامنه

(لطفاً قبل از سفارش با ما هماهنگ نمایید)

دامنه های ملی:

ir

بدون نیاز به ارائه مدارک
6 هزار تومان ثبت
 • تمدید سالیانه: 6 هزار تومان
 • انتقال دامنه: 6 هزار تومان

ac.ir

نیاز به ارائه مدارک
6 هزار تومان ثبت
 • تمدید سالیانه: 6 هزار تومان
 • انتقال دامنه: 6 هزار تومان

co.ir

نیاز به ارائه مدارک
6 هزار تومان ثبت
 • تمدید سالیانه: 6 هزار تومان
 • انتقال دامنه: 6 هزار تومان

id.ir

نیاز به ارائه مدارک
6 هزار تومان ثبت
 • تمدید سالیانه: 6 هزار تومان
 • انتقال دامنه: 6 هزار تومان

net.ir

نیاز به ارائه مدارک
6 هزار تومان ثبت
 • تمدید سالیانه: 6 هزار تومان
 • انتقال دامنه: 6 هزار تومان

دامنه های بین المللی:

com

بدون نیاز به ارائه مدارک
275 هزار تومان ثبت
 • تمدید سالیانه: 275 هزار تومان
 • انتقال دامنه: 275 هزار تومان

net

بدون نیاز به ارائه مدارک
325 هزار تومان ثبت
 • تمدید سالیانه: 325 هزار تومان
 • انتقال دامنه: 325 هزار تومان

info

بدون نیاز به ارائه مدارک
325 هزار تومان ثبت
 • تمدید سالیانه: 325 هزار تومان
 • انتقال دامنه: 325 هزار تومان

me

بدون نیاز به ارائه مدارک
450 هزار تومان ثبت
 • تمدید سالیانه: 450 هزار تومان
 • انتقال دامنه: 450 هزار تومان

org

بدون نیاز به ارائه مدارک
325 هزار تومان ثبت
 • تمدید سالیانه: 325 هزار تومان
 • انتقال دامنه: 325 هزار تومان

co

بدون نیاز به ارائه مدارک
700 هزار تومان ثبت
 • تمدید سالیانه: 700 هزار تومان
 • انتقال دامنه: 700 هزار تومان