ثبت دامنه

(لطفاً قبل از سفارش با من هماهنگ نمایید)

دامنه های ملی:

ir

بدون نیاز به ارائه مدارک
16 هزار تومان ثبت
 • تمدید سالیانه: 16 هزار تومان
 • انتقال دامنه: 16 هزار تومان

ac.ir

نیاز به ارائه مدارک
16 هزار تومان ثبت
 • تمدید سالیانه: 16 هزار تومان
 • انتقال دامنه: 16 هزار تومان

co.ir

نیاز به ارائه مدارک
16 هزار تومان ثبت
 • تمدید سالیانه: 16 هزار تومان
 • انتقال دامنه: 16 هزار تومان

id.ir

نیاز به ارائه مدارک
16 هزار تومان ثبت
 • تمدید سالیانه: 16 هزار تومان
 • انتقال دامنه: 16 هزار تومان

net.ir

نیاز به ارائه مدارک
16 هزار تومان ثبت
 • تمدید سالیانه: 16 هزار تومان
 • انتقال دامنه: 16 هزار تومان

دامنه های بین المللی:

com

بدون نیاز به ارائه مدارک
312 هزار تومان ثبت
 • تمدید سالیانه: 312 هزار تومان
 • انتقال دامنه: 312 هزار تومان

net

بدون نیاز به ارائه مدارک
364 هزار تومان ثبت
 • تمدید سالیانه: 364 هزار تومان
 • انتقال دامنه: 364 هزار تومان

info

بدون نیاز به ارائه مدارک
442 هزار تومان ثبت
 • تمدید سالیانه: 442 هزار تومان
 • انتقال دامنه: 442 هزار تومان

me

بدون نیاز به ارائه مدارک
494 هزار تومان ثبت
 • تمدید سالیانه: 494 هزار تومان
 • انتقال دامنه: 494 هزار تومان

org

بدون نیاز به ارائه مدارک
364 هزار تومان ثبت
 • تمدید سالیانه: 364 هزار تومان
 • انتقال دامنه: 364 هزار تومان

co

بدون نیاز به ارائه مدارک
780 هزار تومان ثبت
 • تمدید سالیانه: 780 هزار تومان
 • انتقال دامنه: 780 هزار تومان